Wysokości zasiłków, wskaźniki - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Wysokości zasiłków, wskaźniki

Wysokości świadczeń z pomocy społecznej oraz innych świadczeń  wg. obowiązujących przepisów

Świadczenia z pomocy społecznej
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r., poz.1296).

Kryterium dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 600,00 zł

Dochód z 1 ha przeliczeniowego – 345,00 zł

Wysokości świadczeń:
Zasiłek stały
- maksymalna wysokość – 719,00 zł
- minimalna wysokość – 30,00 zł
Zasiłek okresowy
- maksymalna wysokość - wynika z dochodów osób i rodzin
- minimalna wysokość - 20zł.

Dodatkowa zasada ustalająca minimalną kwotę zasiłku - (% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny)
- w przypadku rodziny - 50% różnicy
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2021 z późn.zm.)

Kwoty uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy:
- w przypadku gospodarstw jednoosobowych - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
- w przypadku gospodarstw wieloosobowych - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
Świadczenia rodzinne

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 390 z późn.zm.).
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie. Dla rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki rodzinne:
- na dziecko do 5 roku życia - 95,00 zł
- na dziecko od 5 do 18 roku życia - 124,00 zł
- na dziecko od 18 do 24 roku życia - 135,00 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych:
- z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł (w przypadku dziecka
niepełnosprawnego- 273,00 zł)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku życia - 90,00 zł
powyżej 5 roku życia - 110,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo) - 100,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca)
zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113,00 zł
dojazdy - 69,00 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku - 95,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie- 1000,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – 2458,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 581 z późn.zm.).
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.