świetlica środowiskowa w Kurowie - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

świetlica środowiskowa w Kurowie

Menu dla: świetlica środowiskowa w Kurowie

Gmina Lipnik i Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”. Całkowita wartość projektu wynosi 997,5 tys.zł, dofinansowanie z unii Europejskiej – 897,5 tys.zł. wkład własny gminy – 99,9 tys.zł.

Świetlica środowiskowa jako instytucja wspierająca rodzinę w jej środowisku życia

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.

 Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z założeń tej ustawy jest stworzenie systemu pomocy rodzinom, które przeżywają kryzys – do realizacji tego zadania zobowiązane są gminy. Wspieraniu rodziny służyć mają różne działania – jednym z nich jest organizacja placówek wsparcia dziennego. Ustawa stanowi, że „w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Placówki wsparcia dziennego organizują rozmaite zajęcia – sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomagają w nauce, rozwijają zainteresowania. Współpracują ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie.

W przyjętej w 2011 r. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówki wsparcia dziennego stanowią jeden z kluczowych elementów działań na rzecz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Świetlice są czasem ostatnim ratunkiem dla dzieci, których rodziny nie radzą sobie ze swoimi trudnościami.

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:

● pomoc w nauce,

● organizowanie dzieciom czasu wolnego,

● rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

● rozwijanie kultury osobistej,

● poprawa sprawności fizycznej,

● rozwój umiejętności interpersonalnych,

● współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.

 Podstawowe formy pracy świetlicy:

● edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków i in.,

● organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy,

● wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,

● zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,

● rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy itp.,

● rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,

●  współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,

● współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Dodatkowe formy pracy świetlicy:

- zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia teatralno – artystyczne

- zajęcia z informatyki/ robotyki

 - zajęcia kulinarne

-  wsparcie psychologiczne

- wsparcie pedagogiczne

-  wyjazdy na kolonie letnie/zimowe

-  dożywianie (w formie na jaką pozwalają warunki sanitarne w świetlicy)

Świetlica  środowiskowa jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat  ze szczególnym uwzględnieniem: zaniedbywanych wychowawczo, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, mających problemy z nauką, sprawiających problemy wychowawcze, lecz nie wykazujących utrwalonych zaburzeń zachowania.

W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w świetlicy mogą przebywać dzieci niepełnosprawne jeśli w środowisku istnieje takie zapotrzebowanie, a placówka ma możliwość zapewnienia tym dzieciom odpowiedniej opieki.

Dzieci i młodzież korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 –tej do 19- tej przez  cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych.

Wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem jak również  z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu, w zależności od potrzeb dziecka.